Tutkimusetiikka / Research Ethics

Tutkimuksen perustana ovat tutkimuksen eettiset periaatteet. Ne määrittelevät hyvät tieteelliset käytännöt ja ottavat huomioon myös monitieteisen näkökulman.

Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta vastaa koko tiedeyhteisö. Ensisijaisesti kunkin yksittäisen tutkijan ja tutkimusryhmän jäsenen tulee sitoutua hyvän tieteellisen käytännön noudattamiseen, mutta myös tutkimusryhmien, tutkimusyksikön johtajan ja tutkimusorganisaation johdon tulee toimia tämän käytännön mukaisesti.

Aalto-yliopisto on sitoutunut noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä. Yliopisto huolehtii hyvään tieteelliseen käytäntöön perehdyttämisestä ja tutkimusetiikan opettamisesta sekä liittää koulutusalojensa tohtorikoulutukseen hyvän tieteellisen käytännön erityiskysymykset.

Tutkimuseettinen toimikunta
Tutkimuseettisen toimikunnan tehtävänä on yliopiston noudattamiin hyvää tieteellistä käytäntöä koskeviin ohjeisiin ja ihmistieteisiin luettavien alojen eettisiin periaatteisiin perustuen:

*ennakolta arvioida ihmisiin kohdistuvien tutkimushankkeiden eettisyyttä ja antaa niistä lausuntoja, lukuun ottamatta lääketieteellisestä tutkimuksesta annetussa laissa (488/1999) tarkoitettuja tutkimushankkeita,
*ennakolta arvioida tarvittaessa myös muiden tutkimushankkeiden eettisyyttä, ellei arviointia ole lainsäädännössä tai muutoin määrätty toiselle taholle,
*toimia asiantuntijaelimenä yliopistossa esiin tulevissa tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa, ei kuitenkaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisessa hyvän tieteellisen käytännön vastaista toimintaa ja tutkimusvilppiä koskevassa jälkikäteisessä tutkinnassa,
*antaa tutkimuseettisiin kysymyksiin liittyvää ohjeistusta ja edistää tutkimuseettistä koulutusta yliopistossa,
*ylläpitää tutkimusetiikkaan liittyvää keskustelua yliopistossa,
*seurata kansallisen tutkimuseettisen ohjeistuksen kehitystä sekä osallistua ohjeistuksen kehittämiseen mm. antamalla sitä koskevia lausuntoja.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii professori Erkki Oja ja sihteerinä päälakimies Jari Söderström.

Vilppiin liittyvät asiat käsitellään korkeakoulujen dekaanien ja tarvittaessa yliopiston rehtorin kanssa.

Katso myös
Tutkimuseettinen lainsäädäntö ja ohjeistus Suomen Akatemian verkkosivuilla (aka.fi)
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisut ja ohjeet

High ethical standards are the foundation of and a precondition for high-quality scientific research. Good scientific practices are informed by ethical standards, also taking into account a multidisciplinary perspective.

Adherence with good scientific practice is the responsibility of the entire scientific community. Primarily, each individual scientist and research group member should be committed to observing good scientific practice, but research groups, directors of research units and research organisation management should also comply with such practice.

Aalto University is committed to following the guidelines issued by the National Advisory Body on Research Ethics in Finland on good scientific practice and handling violations against it. The university will ensure that the students are introduced to good scientific practice and instructed in research ethics, and include special issues of good scientific practice in doctoral programmes in its fields of education.

Research Ethics Committee
Based on the guidelines on good scientific practice and ethical principles in fields of human sciences observed by the university, tasks of the Research Ethics Committee include:

*ex-ante evaluation of the ethical nature of research projects where the subjects are humans and issuing opinions on them, excluding research projects referred to in the Medical Research Act (laki lääketieteellisestä tutkimuksesta, 488/1999),
*if necessary, also ex-ante evaluations of the ethical nature of other research projects, unless proceeding to such an evaluation is, under legislation or otherwise, within the remit of another party,
*serving as an expert organ in any problems related to research ethics arising at the university, however not in an ex-post investigation of violations against good scientific practice and fraud in science following the guidelines of the National Advisory Body on Research Ethics in Finland,
*providing advice in issues related to research ethics and promoting education in research ethics at the university,
*maintaining debate on research ethics at the university,
*monitoring the development of national research ethics guidelines and taking part in their development, for example by issuing opinions.

The chairperson of the committee will be Professor Erkki Oja and its secretary will be Jari Söderström, Head of Legal Affairs.

Issues involving fraud will be handled together with the deans of the various schools and, if necessary, the president of the university.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s